Om Reaktion.nu

gdfhj
Reaktion punkt nu vill nyansera bilden av skeenden och händelser i samhället samt motverka de fördomar som har ett starkt grepp om vår samtid. Det gäller frågor som berör traditionella levnadssätt, normer och egenskaper; migration och globalisering; samt biologiska och genetiska aspekter på mänskligt beteende. Som namnet antyder är hemsidan en reaktion på de förenklade och dikotoma – dvs politiskt korrekta - förklaringsmodeller som omgärdar den här sortens frågor.

Det duger dock inte att bara regera på sakernas tillstånd, utan strävan måste vara att samtidigt leverera konstruktiva alternativ till det som kritiseras. Ett sådant alternativ erbjuds i det hereditära perspektivet som, till skillnad från den nu rådande egalitära doktrinen om människan som enbart en skapelse av miljön, sätter kombinationen av arv och miljö i centrum. Människan är en i grunden biologisk och genetisk skapelse vars potential frodas i samspelet med miljön.

Det hereditära perspektivet kan sägas vara ”modernt” i betydelsen har stöd i den senaste naturvetenskapliga forskningen. På den norm- och värdemässiga nivån har ”det moderna” emellertid inte mycket av substans att erbjuda. Ett ytterligare alternativ hämtar vi därför i det
reaktionära, tillbakablickande och traditionalistiska, perspektivet.
 
Den västerländska civilisationen bygger på den grekiska filosofin och vetenskapen, den romerska och germanska rättsordningen samt den kristna etiken. Detta utesluter inte andra kulturhistoriska inslag, exempelvis fornnordisk sed eller samurajernas bushidoideal.    
 
Reaktion.nu ser ett värde i att in i framtiden ta med sig det bästa av traditionella värden och egenskaper såsom mod, stolthet, trygghet, identitet, rättvisa, ansvarstagande, ärlighet, hederlighet och tron på kärnfamiljen som samhällets grund. Intellektuell frihet och sanningssökande värdesätts mycket högt.

Syntesen av det hereditära och traditionella mynnar ut i arkeofuturism, ett begrepp myntat av den franske tänkaren Guillaume Faye. Som redan antytts förenar begreppet traditionella, tidlösa värden med evolutionslära, naturvetenskap och det bästa av tekniken. I detta sammanhang är en nordisk union med en egen ekonomi och ett ekologiskt hållbart kretsloppsystem något att eftersträva.

Reaktion.nu är partipolitiskt obunden, även om analyserna ofta har ett nationalistiskt anslag, ibland med touch av vänsteridéer, ibland med marknadsmässiga-kostnadeffektiva idéer. I somligas ögon ter det sig konstigt att då väva in evolutionära och genetiska faktorer. Inte alls, svarar reaktion.nu, eftersom världen är synnerligen komplicerad och i behov av mångfacetterade förklaringar.

Redaktionen har inte som mål att lägga ut material för sakens skull, vi vill inte dränka dig som läsare med irrelevant information. Det som läggs ut på sidan är tillräckligt för att öppna och berika dina sinnen, och inte minst ge dig redskap för att kritiskt kunna granska det som sker här i världen.

Med arkeofuturistisk hälsning,

Redaktionen

Startsidan
Om Reaktion.nu
Böcker
Kontakt